Skip to Content

Innostava koulutuskokemus – Innostavaa seuravalmennusta!

Lentopalloliiton strategiassa ”Hyvinvoivat seurat” ja ”Menestyvä huippu-urheilu” ovat Lentopalloliiton strategiatyöstön valintoja, joihin ohjaaja- ja valmentajakoulutusjärjestelmän toimivuus ja laatu heijastuvat suoraan. Osaamisen lisääminen toimivan koulutus- ja valmennusjärjestelmän kautta on tärkeää – ne luovat synergiaa sekä lisäten että hyödyntäen osaamista. Toimivat ja laadukkaat järjestelmät motivoivat tavoitteellisia valmentajia sekä urheilijoita heijastuen aina kansainväliselle tasolle asti.

Ohjaajien ja valmentajien määrä vaikuttaa suoraan harrastajien määrään. Ohjaajien ja valmentajien pätevyys, sisältöosaaminen ja kyky opettaa lentopalloa innostavasti, ovat ratkaisevia vetovoimatekijöitä yksilön matkalla kokeiluvaiheesta harrastusvaiheeseen ja harrastusvaiheesta lajiin kiinnittymiseen. Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen sisältövalikoiman ja -tarjonnan ajantasaisuus, sekä tarjonnan lisääminen urheilua ja valmennusta tukeville sektoreille (esim. urheilevan lapsen ja nuoren vanhemmat) vahvistavat lajiin kiinnittymistä ja pysyvyyttä.

Uudistushankkeella tavoittelemme luonnollisesti koronapandemian aiheuttaman pelaaja- ja joukkuekadon, sekä ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen osallistujakadon kääntämistä nousu-uralle.

Tavoitteeseen pääsemiseksi lentopalloliitossa on tunnistettu, että ohjaaja- ja valmentajakoulutuksessa on toteutettava iso remontti niin filosofisesti, rakenteellisesti, sisällöllisesti kuin toimintamalleissakin. Tunnistaminen on tapahtunut sekä strategiatyöstössä että varsinaisen toiminnan ja kentältä saadun palautteen kautta.

Koulutusuudistuksen tuotoksena:

 • Uudistettavan koulutusalustan myötä rakentuu monipuolinen ja laaja-alainen koulutustarjonta, mahdollistaen kouluttautumisen yksilöllisesti, joustavasti, yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
 • Ohjaajien ja valmentajien, sekä harrastajien rekrytointi helpottuu – pelaaja- ja valmentajamäärät kasvavat.
 • Osallistumiskynnys ohjaaja- ja valmentajakoulutuksiin madaltuu – osallistumisaktiivisuus ja valmennusosaaminen kasvavat.
 • Pelaamisen taso paranee – motivaatio kehittyä ja pysyä lajin piirissä syvenee.
 • Ohjaajien ja valmentajien osaaminen ja kiinnostus tavoitteelliseen valmennukseen kasvavat. I-Tason ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen osallistujamäärät kasvavat. Kysyntä II-Tason valmentajakoulutukseen kasvaa.


Uudistushankkeen sivutuotoksena laajempi lahjakkuuksien esiin nousu ja sitoutuminen tavoitteelliseen urheiluun (pelaajissa ja valmentajissa). Strategia-asiakirjassa on myös nostettu jatkotyöstöön arviointi valmennusjärjestelmän tuotavuudesta 2000-luvulla ja tuloksista tehtävät johtopäätökset, sekä jatkotoimenpiteet.

Uudistushanke koskee kaikkea Lentopalloliiton alaista ohjaaja- ja valmentajakoulutusta (lentopallo, Beach volley, istumalentopallo).

Hankeaika
1.9.2022-31.12.2023

Yhteistyötahot
Uudistushanketta toteutetaan seurojen ja kouluttajaverkoston lisäksi yhteistyössä Olympiakomitean, KIHU:n ja Suomen Valmentajat ry:n kaltaisten organisaatioiden kanssa.

Uudistaminen ja tehostaminen

Uudistamisen ratkaisutyökalut

Koulutusuudistushankkeessa luodaan toimintamalli, joka mahdollistaa non-lineaarisen oppimispolun (tunnistetaan koulutukseen hakeutuvan osaaminen ja ohjataan oikealle koulutustasolle), kouluttautumisen dynaaminen jatkuvuuden, osallistujan elämäntilanteisiin mukautuvan ja tarpeisiin (myös joukkueen kehitysaste) kohdentuvan sisällön, sekä poikkeustilanteissa (esim. Covid-19) toimivan koulutusjärjestelmän, joka innostaa osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Koulutusuudistus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, sekä lisää osallistuvuutta laajentuneen koulutustarjonnan, koulutusten saavutettavuuden, sekä koulutustoteutuksien monimuotoisuuden johdosta. Etenkin naisten osallistumisen koulutuksiin on havaittu nousevan, kun koulutukset toteutetaan lähialueella ja/tai verkossa.

Ratkaisutyökalut:

 • Koulutustoiminnan digitalisointi
  – Rakennetaan Verkkokoulutusalusta
  – Luodaan Tenttimisjärjestelmä, jolla voidaan mitata teoreettisen tiedon/osaamisen kehittyminen – tunnistetaan teoreettista osaamista.
  – Rakennetaan Moduulikoulutusjärjestelmä – dynaaminen, yksilöllinen eteneminen
 • Tuotetaan ”Pelaamaan opettamisen ja pelaamisen kehittämisen videokirjasto”, jonka pohjalta
  – Lajikokeilijat pääsevät näkemään, mitä lentopallo on tietyissä kehitysvaiheissa.
  on myös helppo löytää oikeat valmennuksen painopisteet eri ikäluokissa.
 • Valtakunnallisen kouluttajaverkoston rakentaminen, ylläpito, laajentaminen ja osaamisen kehittäminen.
 • Valmentajalisenssijärjestelmän luominen
  – Määritellään valmennusosaamisen vaatimustaso ikäluokittain, joka ohjaa koulutuksiin oikeassa vaiheessa.
  – Mahdollistaa sen, että kaikki kilpailutoimintaan osallistuvat valmentajat ovat koulutettuja.


Lisätietoja
Ohjaajakoulutuskoordinaattori Pertti Kulluvaara
pertti.kulluvaara(at)lentopalloliitto.fi
0440 806 605

Back to top