Skip to Content

Lentopalloliiton sääntöryhmältä kaksi päätöstä SUEK:in suorittaman tutkintaraportin pohjalta

Suomen Lentopalloliitto ry:n sääntöryhmä on antanut kaksi päätöstä Suomen urheilun eettisen keskuksen, SUEK:in, suorittaman tutkintaraportin pohjalta, jossa suomalaista naisten Mestaruusliigaseuran toimihenkilöä on epäilty syyllistymisestä seksuaalisväritteiseen epäasialliseen käyttäytymiseen.

Lentopalloliiton sääntöryhmän päätökset perustuvat Lentopalloliiton omiin sääntöihin huomioiden kuitenkin soveltuvin osin myös muita määräyksiä ja lainsäädäntöä

Suomen Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 32f §:n mukaan toiminta, joka rikkoo tai loukkaa vakavasti lentopallon ja urheilun eettisiä periaatteita, tulee rangaista.

Sääntöryhmä on soveltuvin osin tulkinnut asiaa ja seuraamuksia myös Olympiakomitean lajiliittojen toukokuussa 2021 hyväksymien Olympiakomitean kurinpitomääräyksien mukaan. Lisäksi tasa-arvolain ja 1.1.2023 voimaan tulevan rikoslain 20 luvun 5 a §:ssä rangaistavaksi määrätyn sanallisen seksuaalisen ahdistelun rangaistavuuden katsoo sääntöryhmä viitoittavan oikeuskäsitystä asiallisen ja epäasiallisen käyttäytymisen arvioinnissa, vaikka niitä ei suoraan tässä asiassa sovelletakaan. 

Sääntöryhmän päätös 12.12.2022 koskien tutkintaraporttia seuran toimihenkilön epäasiallisesta käyttäytymisestä pelaajaa kohtaan

Sääntöryhmä katsoi toimihenkilön toimintaa koskevassa asiassa SUEK:in tutkinnassa selvitetyksi, että toimihenkilö on käyttänyt puhuessaan pelaajalle tai kolmansille tai sähköisessä välineessä kirjoittaessaan pelaajalle ilmaisuja pelaajasta tekoaikana kevään 2021 – syksyn 2021 aikana, joiden on katsottava olevan epäasiallisia ja sisältävän seksuaalissävytteisiä vihjailuja.

Epäasiallisen toiminnan moitittavuutta ei vähentänyt se, että toimihenkilö oli lopettanut toiminnan ymmärrettyään pelaajan asiaa paheksuvan – toiminnan epäasiallisuus on sääntöryhmän arvion mukaan absoluuttista siten, ettei sen kohteen suostumuksella tai kielloilla ole merkitystä asian moitittavuudelle. Lisäksi katsottiin toimihenkilön toiminnan moitittavuutta lisänneen se, että pelaajan asema on seurassa ja roolissaan seuran joukkueessa alisteinen toimihenkilölle. 

Toimihenkilölle määrättiin rangaistukseksi edustuskelvottomuus Suomen Lentopalloliiton elimissä seuran edustajana tai luottamushenkilönä kolmen kalenterivuoden ajaksi eli vuosiksi 2023-2025.  Lisäksi toimihenkilö määrättiin maksamaan henkilökohtaisesti tuhannen (1.000) euron suuruinen sakko Suomen Lentopalloliitolle.

Sääntöryhmän päätös 27.12.2022 koskien seuran toimintaa seuran toimihenkilön epäasialliseen käytökseen liittyen

Sääntöryhmä katsoi seuran toimintaa koskevassa asiassa selvitetyksi, että toimihenkilön epäasialliseksi toiminnaksi luetut teot ovat urheilussa yleisesti ja siten seurassa ehdottoman moitittavaa ja sellaista, johon seuran on välttämätöntä puuttua – seuran kannalta moitittavuutta lisää erityisesti, että toimihenkilö edustaa seuraa pelaajien suuntaan ja nämä ovat alisteisia toimihenkilölle.

Seura oli mahdollisesti tietämätön asiaan liittyneistä kaikista yksityiskohdista niiden tapahtuessa. 
Sääntöryhmä ei kuitenkaan pitänyt uskottavana, ettei myös seuran hallituksen tai muun johdon edustajat olisi tienneet toimihenkilön menettelyistä tai käyttämistä ilmaisuista muutoin. Lisäksi seurassa tai sen toiminnassa ei oltu järjestetty asioita riittävästi niin, että kaikkien seuran toiminnassa mukana olevien tulee tuntea olonsa turvalliseksi ja jokaisella tulee olla tiedossa ja käytettävissä keinot seuran sisällä ottaa yhteyttä tai ilmoittaa turvattomuutta tai vastenmielisyyttä aiheuttavasta ja kokemastaan menettelystä tai toisen seuran henkilön toiminnasta. Nämä asioihin puuttumattomuus ja riittävän ohjeistuksen tai keinoista viestittämisen puutteet katsottiin seuran laiminlyönneiksi.

Seuralle määrättiin rangaistukseksi kolmen tuhannen (3.000) suuruinen sakko Suomen Lentopalloliitolle maksettavaksi.

Molemmissa päätösasioissa asianosaisilla on muutoksenhakumahdollisuus ja viime kädessä oikeus tehdä päätöksestä valitus urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Suomen Lentopalloliitto ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä toiminnassaan ja on sitoutunut vahvasti vastuullisuusohjelman mukaisesti turvallisen toimintaympäristön varmistamiseen

Lentopalloliiton sääntöryhmä toteaa nyt tehtyjen päätösten olevan urheilussa yleisesti ja lentopallolle lajina ja erityisesti lajiliiton ratkaisuina merkittäviä. Suomen Lentopalloliitto ry ja sitä kautta kaikki sen jäsenseurat ovat sitoutuneet toiminnassaan lajin omaan vastuullisuusohjelmaan ja koko urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan 2020-2024. Vastuullisuusohjelman keskeiset osa-alueet ovat hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto ja antidoping. 

Näihin periaatteisin ja sitoumuksiin viitaten on sääntöryhmässä myös tässä asiassa arvioitu lajiliiton vastuuta raskaaksi, ja se heijastuu sekä oikeaksi arvioitujen seuraamusten mitoittamisessa, mutta myös siihen, että on välttämätöntä antaa ratkaisuista tietoa sekä linjanvetona epäasialliseksi todetun toiminnan osalta, että myös päätettyjen seuraamuksien osalta ja täten viestittää lajiyhteisöön julkistamalla päätöksistä asiasisällön osalta henkilöihin tai asianomaisiin nimellä viittaamattomana tämä päätöstiedote. Tapauksen myötä on todettava, että vastuullisuusohjelman toimenpiteiden päättäväistä toimeenpanoa ja asioiden kehittämistä ja ennaltaehkäisyä on jatkettava niin lajiliitossa kuin seuroissakin päivittäin.

Lentopallo ja seuratoiminta on parhaimmillaan iloa, onnistumisia ja hyviä ystäviä. Jokaisella on oikeus nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Mikäli olet kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää voit puhua asiasta seurasi sisällä ja/tai ottaa yhteyttä esimerkiksi www.etoleyksin.fi sivuston kautta. Yhteyttä voivat ottaa urheilijat, urheilijan vanhemmat/huoltajat, valmentajat, sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset.

Tutustu myös urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman pääkohtiin, työkaluihin ja materiaaleihin turvallisen toimintaympäristön rakentamiseen seuratoiminnassa ja erityisesti tilanteiden ennaltaehkäisyyn. 


Lisätietoja:

Karri Virtanen, toimitusjohtaja, Suomen Lentopalloliitto, 050 575 2270 

Back to top